Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 612/19 manželům Baksalaryovým a bezúplatný převod (vrácení) pozemků č. 1093/3, 1096, 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemků č. 3395, 3433, 3413 v k.ú. Rychnov Státnímu pozemkovému úřadu (tyto pozemky město od státu získalo rovněž bezúplatně pro účely výstavby rodinných domů. Mezitím se ale pozemky vlivem změny územního plánu staly nezastavitelnými. Proto se vracejí v souladu s uzavřenou smlouvou. Převod je schválen znovu v únorovém zastupitelstvu – zřejmě kvůli nedostatku zveřejnění záměru.) Dále rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 788/2 a části pozemku č. 1163/1 a úmysl směny části pozemku č. 973/1 a 981/1. Žádost manželů Fučíkových o prodej pozemku u ČOV rozhodlo odložit do doby majetkového vypořádání se společností SVS, a.s. Teplice. Ve prospěch této společnosti schválilo záměr prodeje pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333, 337 (všechny pozemky se týkají ČOV) s tím, že vlastní prodej bude schválen až po vytvoření potřebných geometrických plánů a návrhu kupní smlouvy. Také rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 973/1 a 981/1 v k.ú Rychnov. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro sportovní areál vedle fotbalového hřiště, na pozemek č. 1044/4, 1045 a č. 1145 ve věci zřízení kabelového přípojky NN a na pozemek č. 3098/1 ve věci zřízení nadzemního vedení NN. Rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytové jednotky v Nádražní 472 s předkupním právem pro nájemníka bytu. Schválilo podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2018“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu. Z finančních záležitostí schválilo uvolnění finančních prostředků z vázaných položek na silnice 100.000,– (Dopravní terminál – inženýrská činnost 36 tis., PD dešťová stoka 56 tis. Kč, dopracování PD na osvětlení 6 tis. Kč) na bytové hospodářství 1.839.000,– (opravy a havárie – 250.000,–, DPH – 80.000,–, čp.167 – 180.000,–, zápočet pekařství Šumava – 39.000,–, čp.171 – oprava střešního pláště 1.200.000,–, čp.537 – 90.000,–). Obyvatelům řadovky v Ještědské ulici přislíbilo zastupitelstvo spolupracovat na projektu odkanalizování Ještědské ulice v úseku od č.p. 658 k č.p. 682. Dále zastupitelstvo schválilo pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území města Rychnova. Rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na možnost získání půjčky z Fondu v max. rozsahu 1. mil. Kč pro rok 2018. Žádosti je možno podávat nejpozději do 31.3.2018 v prvním termínu a do 31.8.2018 ve druhém termínu. Na závěr zastupitelstvo rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku za účelem pořízení nového zvonu na věž kostela sv. Václava a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, na jejímž záákladě uložilo MěÚ připravovat návrhy usnesení tam, kde to věcná povaha dovoluje, s termínem splnění usnesení.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500