Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo schválilo směnu části pozemku č. 459 za část pozemku č. 461/2 v Dolním Rychnově (umožnění výstavby garáže), dále schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemky č. 1045 a 1046 v k.ú. Rychnov před vydáním stavebních povolení (umožnění financování stavby úvěrem). Zastupitelstvo také schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární ulice – splašková a dešťová kanalizace“ na pozemku č. 246 v k.ú. Rychnov s paní I. Abrmanovou a panem F. Veidlem a na pozemku č. 238/1 v k.ú. Rychnov se společností Liberecké kotlárny Hölter. Zastupitelstvo rovněž schválilo poslední rozpočtové opatření v tomto roce, označené číslem 11 a pověřilo starostu prováděním případných rozpočtových opatření pro období 21.12.2017–31.12.2017 (vyvarování se tzv. Porušení rozpočtové kázně). Schválilo uvolnění financí na běžnou údržbu a provozování sítě veřejného osvětlení, rozpočtový výhled do roku 2021, aktualizaci plánu oprav komunikací pro léta 2018 až 2022 a na závěr ještě rozpočet města na rok 2018. Ten byl schválen jako schodkový s tím, že příjmy činí 57.921.200 Kč, výdaje 59.931.510 Kč, vzniklý schodek ve výši 2.010.310 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let. Za závazný ukazatel rozpočtu označilo zastupitelstvo paragrafy rozpočtu (rozpis rozpočtu do položek je v kompetenci rady). Některé vybrané položky byly schváleny objemově s tím, že jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Zastupitelstvo města si ještě odsouhlasilo termíny svých zasedání na I. pololetí roku 2018 a poté starosta popřál přítomným pěkné svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500