Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490

Zastupitelstvo uložilo vypracovat další variantní řešení napojení průmyslové zóny s přístupem přímo ze silnice I/65, které zohlední problematiku podélného sklonu, minimalizuje zásahy do vlastnických práv dalších osob a případné budoucí potřeby dopravní obslužnosti průmyslové zóny a zároveň uložilo zjistit možnosti financování této stavby, když předtím po diskuzi neschválilo podnět ke změně územního plánu ve věci změny koridoru pro přístupovou komunikaci do průmyslové zóny ze současné ulice Příkrá do ulice Lužická, tedy na druhou stranu drážního náspu.

Zastupitelstvo schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce ve věci zřízení přípojky ke sportovnímu areálu a se společností SVS ve věci stavby kanalizačního a vodovodního řadu v Požárnické ulici.

Dále schválilo smlouvu o právu k provedení stavby přístupové cesty na pozemcích 275, 262 a 276/6 v k.ú. Rychnov (pozemky za továrnou LKH) se společností AL- SOLID, s.r.o.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov (Zálesí) za účelem výstavby RD za cenu 850,– Kč / m2 manželům Koškovým. Splatnost kupní ceny činí 90 dní ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude obsahovat ujednání o předkupním právu pro město do doby kolaudace stavby na koupené parcele a povinnost kupujících předložit nejpozději do 31.12.2040 pra­vomocné povolení užívání stavby. V případě porušení této povinnosti kupujících bude stanovena v kupní smlouvě smluvní pokuta ve výši 10 % z kupní ceny. (Zde mimořádně uvádím kompletní podmínky prodeje, neboť se v tomto případě jedná o nestandardně dlouhou dobu na realizaci výstavby. Běžně se doba výstavby domu stanovovala na 6 let.) Dále zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Pelíkovice panu P. Svobodovi za cenu 246,– Kč / m2, prodej části pozemku č. 311 o výměře cca 270 m2 v katastrálním území Rychnov manželům Charvátovým za cenu 150,– Kč / m2. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu charakteru tamního bažinatého území a zatížení záplavovým územím Mohelky. Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Pelíkovice.

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Alfasped Logistik s.r.o. a Contera Investment IV. s.r.o. – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3000, 673, 627/1, 645/5, 617, 613, 612/21, 619, 510 a č. 509 ve věci stavby dešťové kanalizace k logistickému areálu. (Šlo o naplnění předchozí smlouvy o smlouvě budoucí.)

Zastupitelstvo schválilo novelizované Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnova. (Plné znění zásad je v příloze jako pdf soubor.)

Zastupitelstvo rozhodlo pojmenovat v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou následující bezejmenné ulice:

 1. Silnici č. III/2878 (Dolní Dobrá Voda) pod názvem „Dobrovodská“
 2. PK na ppč. 3404 a 3376 pod názvem „Vodní“
 3. PK na ppč. 3316 a 3411 pod názvem „Vlčí“
 4. PK na ppč. 3308 pod názvem „Na Hranici“
 5. Silnici č. III/2879 (úsek od k.ú. Kokonín k silnici I/65) pod názvem „Boční“
 6. PK na ppč. 3338 pod názvem „Krátká“
 7. PK na ppč. 3143 pod názvem „Kostelní“
 8. PK na ppč. 3032 pod názvem „Rádelská“
 9. PK na ppč. 3072, 3517 pod názvem „Zaječí“
 10. PK na ppč. 3098/1 pod názvem „Sýrová“
 11. PK na ppč. 3052 pod názvem „Pelíkovická“
 12. PK na ppč. 3157, 1490 pod názvem „Ke Svatému kříži“
 13. PK na 292, 3020/1 a 3068 pod názvem „Liščí“
 14. PK na ppč. 3492 pod názvem „Vysoká“
 15. Ulici Ještědská prodloužit na PK na ppč. 627/2, 627/1, 673
 16. Ulici Lužická prodloužit na PK na ppč. 3149, 431, 459 a 430, 619
 17. Ulici Údolní prodloužit na PK na části ppč. 480/1
 18. Ulici Tovární prodloužit na PK na ppč. 411, 409/1, 346 a 302/1

Na jiném místě v kronice pod heslem „místopis“ uvádíme aktualizovaný plán Rychnova z autorské dílny ing. Zdeňka Hudce. Snad jen malé zamyšlení nad některými zvolenými názvy pro dobu, kdy už důvody pojmenování budou zakryty nánosem času. Některé pohnutky zůstaly i kronikáři utajeny, některé se naopak jeví jasné. Dobrovodská ulice spojuje rychnovskou Dolní Dobru Vodu s jabloneckou Dobrou Vodou (chcete-li „horní“). Ulice Na Hranici svůj název nese neoficiálně od nepaměti. Jedná se o rychnovské území, které je stavebně propojené s Kokonínem, ale rovněž od nepaměti patří k Rychnovu. Ulice Boční převzala název z jejího pokračování v Kokoníně. Sýrová má název podle zde bydlícího výrobce sýrů pana Jakubce. Ulice Ke Svatému Kříži jde přímo ke svatému kříži, památce, podle níž získala své jméno celá místní část. (Domnívám se, že v názvu je pravopisná chyba. Podle současných pravidel by měla být všechna první písmena názvu velká. Ovšem tuto chybu převzal i server mapy.cz.) Liščí vede k místní části Liščí Jáma. Masívní pojmenování ulic si klade za cíl zlepšit orientaci v Rychnově pro cizí návštěvníky.

Zastupitelstvo také schválilo novelizovaná pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“. O tomto fondu již jistě byla řeč v minulých dílech kroniky, neboť existuje již více než patnáct let a byl původně vytvořen z půjčky ministerstva pro místní rozvoj a v době drahých úvěrů sloužil jako podpora modernizace stávajících rodinných a bytových domů. Fond svými podmínkami generoval nové prostředky do budoucna. V dnešní době se jednak posunuly požadavky na moderní bydlení, jednak se s levnými penězi na trhu snížila poptávka po těchto snadno přístupných a dříve laciných půjčkách. Tato novelizovaná pravidla jsou rovněž připojena jako pdf soubor. V souvislosti s přijetím nových pravidel rozhodlo zastupitelstvo vyhlásit výběrové řízení v max. rozsahu 1 mil. Kč pro rok 2017 na možnost získání půjčky z Fondu s tím, že žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31.3.2017 v prvním termínu a do 30.6.2017 ve druhém termínu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu položek v rozpočtové skladbě od 1.1.2017 (změna se týkala odvodů z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 a zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu. Zastupitelstvo také schválilo uvolnění částky 12.000,– Kč na uhrazení jistiny dražeb nemovitostí Lužická 87 a částky 750.000,– Kč na náhradu kotle a úpravu strojní části v kotelně Tovární 68.

Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v kampani „Vlajka pro Tibet“ a uložilo MěÚ zajistit vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. března.

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci s p. Václavem Rakoušem (majitel podstatné části pozemků pod lyžařským vlekem a sjezdovkou) při provozování lyžařského vleku.

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s podnětem č. II. a č. XIV. ke změně platného územního plánu.

Zastupitelstvo schválilo prodej hasičské Tatry CAS T148. (Novou cisternu získali hasiči s pomocí dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v loňském roce.)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rychnov za rok 2016 a plán oprav nemovitostí v majetku města na rok 2017.

Ostatní přílohy

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500