Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 788/2 paní J. Bendové a části pozemku č. 1163/1 manželům Fadrhonsovým, směnu části pozemku č. 973/1 a části pozemku 981/1 ve vlastnictví ve vlastnictví města za část pozemku č. 974 ve vlastnictví paní J. Ptáčkové (všechny v k.ú. Rychnov) a rozhodlo také o věcných břemenech pro ČEZ Distribuce ve věci přípojky k novostavbě rodinného domu a kabelového vedení nízkého napětí v ulici Komenského a Květinová, s Libereckým krajem ve věci zřízení sjezdu s krajské na obecní komunikaci (z Košovské silnice na hřebenovku k pomníku Felgenhauera) a s Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci úpravy sjezdu ze silnice I/65 na ulici Rádelskou. Poslední dvě věcná břemena souvisí s chystanou realizací oprav komunikací v rámci komplexních pozemkových úprav – tedy snahy o nápravu pokřivených vlastnických vztahů z dob komunistické diktatury. Schválilo také uzavření smluv o právu k provedení stavby rodinných domů včetně přípojek, vrtané studny a zpevněných ploch s paní Z. Havrdovou a s paní M. Havrdovou a panem L. Havrdou a manželům Kakosovými rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 do 30.5.2018. Rovněž schválilo bezúplatný převod (vrácení) pozemků č. 1093/3, 1096, 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemků č. 3395, 3433, 3413 v k.ú. Rychnov Státnímu pozemkovému úřadu (pozemky město získalo bezúplatně pro účely výstavby rodinných domů, mezitím však vlivem změny územního plánu byly pozemky zařazeny mezi nezastavitelné). Rozhodlo o prodeji dalšího z bytů v domě č.p. 472 panu Sedláčkovi jako nájemci bytu a panu Machalovi prodloužilo termín k naplnění podmínek koupě domu č.p. 490 v Nádražní ulici. Z finančních záležitostí zastupitelstvo schválilo uvolnění financí v tzv. červených položkách, tedy v těch, kde si při schválení rozpočtu vymínilo další schválení konkrétních výdajů, a to v položce komunálních odpadů na zpracování žádosti o dotaci na štěpkovač a kompostéry a bytové hospodářství na zateplení štítové zdi domu č.p. 569 v Nádražní ulici. Rozhodlo o navýšení výdajové stránky rozpočtu o 1.086.000,–Kč na nákup nákladního vozidla na svoz bioodpadu a na závěr finančního bloku schválilo příslušné rozpočtové opatření včetně zapojení zůstatků financí z let předchozích do podrobného rozpočtu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí inventarizační zprávu a také dopis o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství od České asociace odpadového hospodářství (exkluzivně se kronikář z jiných zdrojů dozvěděl o lobistickém charakteru tohoto dopisu v duchu „spalovny versus skládky“ – tento problém se však týká celého státu a je tedy nad rámec kronikářských záznamů Rychnova). Za zdůraznění stojí skutečnost, že zastupitelstvo také schválilo vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu. Lze očekávat, že se tato vyhláška stane předmětem sporů, neboť neumožňuje v čase mezi 22. a 6. hodinou konání jakékoli akce ad hoc, pouze akcí, výslovně uvedených ve vyhlášce. Ve zveřejněném návrhu (byl-li schválen v navržené podobě) jsou uvedeny pouze čtyři akce, a to Silvestrovské oslavy, Pálení čarodějnic, květnové Rychnovské slavnosti a Poutní slavnost sv. Václava.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500