Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo schválilo zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 612/19 v Příkré ulici a pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333, 337 v k.ú. Rychnov (prodej pozemků v čistírně odpadních vod Severočeské vodárenské společnosti). Dále zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce ve věci zřízení kabelového vedení NN pro plánovanou výstavbu 10 RD v lokalitě „Na Hranici“. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinností souvisejících s připravovanou stavbou „Rychnov, přivaděč na ČOV – rekonstrukce kanalizace“ se Severočeskou vodárenskou společností (oprava hlavního sběrače v ulici Horská a na parkovací ploše vedle Tilie, resp. budoucí radnice). Zastupitelstvo také schválilo další rozpočtové opatření (už desáté), plán oprav komunikací pro léta 2018 až 2022 (a uložilo MěÚ zajistit koordinaci oprav se správci inženýrských sítí) a obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V záležitosti změn územního plánu zastupitelstvo neschválilo podnět č. XXXIV (návrh zpracovatele územního plánu podmínit rozvoj lokality Na Hranici napojením na splaškovou kanalizaci Kokonín) a schválilo podnět č. XXXV (prověření likvidace splaškových a dešťových vod a napojení na vodovod lokality Dolní Dobrá Voda.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500