Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

První bod jednání byl věnován opětovnému zvažování varianty vjezdu do průmyslové zóny. Po diskuzi s občany, kterých by se dotkla zvažovaná změna (příjezd podél západního svahu náspu železnice s přemostěním z okružní křižovatky), zastupitelstvo rozhodlo nechat zpracovat studii možného jednosměrného přístupu z komunikace I/65 přes stávající ČOV (nájezd pouze ze směru od Hodkovic nebo Liberce, výjezd pouze směrem na Jablonec). Z územně plánovacích aktů zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIII ke změně územního plánu (nezastavěný pozemek v ulici Březová).

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce na pozemek č. 3052 ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Pelíkovická a na pozemek č. 3073/1 ve věci zřízení kabelové přípojky NN v ulici Liščí, dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet na pozemek č. 15/2 ve věci zřízení plynovodní přípojky v ulici Komenského, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jozefem Černákem na pozemek č. 1183 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 267 a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. SVS, a.s. Teplice a spol. TRW Automotive na pozemky č. 241, 342, 251, 411 ve věci přeložky vodovodu v Tovární ulici.

Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl směny a prodeje části pozemku č. 459 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Rychnov, schválilo prodej pozemku č. 981/3 (dle GP 770–143a/2002) o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou paní J. Ptáčkové za cenu 680 Kč a dále rozhodlo o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rychnov u Jablonce nad Nisou – Lokalita Z 9“ se spol. Rychnovská 14 s.r.o., Jablonec nad Nisou a se spol. SVS, a.s. Teplice na akci „JN 029 059 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČOV – rozšíření“ na pozemcích č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341 a 342 v k.ú. Rychnov.

Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029057 Rychnov u Jablonce n.N., Horská, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace“ a „JN029054 Rychnov u Jablonce n.N., Truhlářská, U Potůčku – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

Zastupitelstvo uložilo starostovi vést jednání o výši spolufinancování stavby splaškové stoky, lávky přes Mohelku, úpravy toku Mohelky, terénní úpravy stávající pěšiny a přeložky vodovodu pro TRW a AL-Solid s preciznějším určením podílů spolufinancování podle reálného přínosu pro konkrétní subjekty.

Zastupitelstvo schválilo přijetí finančního příspěvku ve výši 22 tis. Kč od obce Pulečný na dokončení veřejného víceúčelového sportoviště.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběžném plnění položky opravy silnic a s ohledem na přesun některých akcí do investic rozhodlo, že další čerpání této položky nad rámec proběhlých schválených akcí podléhá dalšímu schválení zastupitelstva.

Zastupitelstvo schválilo odpis nedobytných pohledávek z roku 2009 a přesun některých pohledávek z let 2008 – 2015 na podrozvahový účet (jde o účetní operace, pohledávky jsou i nadále vymáhány).

S ohledem na novelu zákonného předpisu o odměňování zastupitelů obcí zastupitelstvo projednalo možnosti, avšak ponechalo k 1.1.2018 výši odměn neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným předsedům výborů a komisí, neuvolněným členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí ve stávající výši. (Odměna jediného uvolněného, tedy starosty, je dána předpisem pevně.)

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 9.

Na závěr zastupitelstvo projednalo nejasnosti v podkladech k výběru dodavatele rekonstrukce plynové kotelny ZŠ a MŠ Ještědská a pověřilo radu výběrem dodavatelské firmy.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500