Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo rozhodlo manželům Kakosovými prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/127 v k.ú. Rychnov do 7.12.2017. Z nových prodejů zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 305, části pozemku č. 302/1 a části pozemku č. 301 v k.ú. Rychnov za cenu 100 Kč/m2 panu M. Laváčkovi, pozemku č. 1065/1 v k.ú. Rychnov za cenu 500 Kč/m2 manželům Marešovým rozdíl v cenách je dán skutečností, že zatímco u Marešových se jedná o stavební pozemek v centru města, u Laváčkových jde o zbytkové parcely v zahrádkářské kolonii) a dále části pozemku č. 1046 paní Z. Havrdové a části pozemku č. 1045 panu L. Havrdovi a p. M. Havrdové do podílového spoluvlastnictví, oba posledně jmenované pozemky za účelem výstavby RD. Kupující dostali za povinnost do doby kolaudace stavby RD vybudovat na pozemku č. 1044/4 přístupovou cestu. Za tím účelem a také z důvodu absence inženýrských sítí (vodovod, plyn) obdrželi slevu ze standardní ceny stavebních pozemků. Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít svého předkupního práva k pozemku č. 1055/121 v k.ú. Rychnov a konstatovalo, že povinný ze sjednaného překupního práva svojí nabídkovou povinnost vůči oprávněnému splnil. Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 981/3 (dle GP 770–143a/2002) o výměře 1 m2 v k.ú. Rychnov. (Šlo o majetkové vypořádání pozemku pod přístavbou zesnulého p. M. Ptáčka.) Zastupitelstvo dále schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností TRW Automotive s.r.o. na pozemek č. 241, 242 a 342 ve věci zřízení kabelové přípojky VN.

Zastupitelstvo schválilo zahájení přípravných prací na projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty z Rychnova u Jablonce nad Nisou – Pulečný – Kokonín“. Za tím účelem schválilo navýšení finančních prostředků rozpočtu 2017 ve výši 121.000,–Kč na vypracování projektové dokumentace I. etapy stavby do Pulečného. Také rozhodlo pořídit studii proveditelnosti rekonstrukce a úpravy ulice Tovární (rozšíření a vybudování chodníku) a uložilo MěÚ tento výdaj zahrnout do rozpočtu pro rok 2018.

Z finančních operací zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 34.000,– Kč vč. DPH na opravu vjezdu do požární zbrojnice, částky 95.000,– Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu vrchních žlabů restaurace Beseda, částky 23.000,– Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na objektu bowlingu, 290.000,– Kč na opravy a havárie v bytovém hospodářství, 100.000,– Kč nákup služeb a materiálu tamtéž a 50.000,– Kč na opravy a havárie v areálu Beseda. Na příjmové straně zastupitelstvo schválilo přijetí nadačního příspěvku ve výši 17.630,–Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability lesních porostů města Rychnov u Jablonce nad Nisou“ na nákup sazenic jedle bělokoré a dále přijetí darů od společností Inteva ve výši 15.000,– Kč, Alfasped Logistik ve výši 8 000,– Kč, Contera Investment ve výši 5 000,– Kč a TRW Automotive ve výši 10 000,– Kč na organizaci a zajištění Rychnovského Svatováclavského půlmaratonu. Na závěr tohoto bloku schválilo rozpočtové opatření č. 8.

Po diskuzi, která vzešla ze zjištěného faktu, že z prodeje pozemků, určených pro výstavbu se od loňského roku odvádí DPH, zastupitelstvo uložilo MěÚ předložit na další jednání informaci o cenách stavebních pozemků uplatňovaných v okolních obcích včetně informace o tržních cenách těchto pozemků.

Zastupitelstvo města neschválilo podnět ke změnám územního plánu č. XXXI (p. Janata – rozšíření plochy pro podnikání na „selské straně“ vedle jeho stávajícího areálu) a XXXII (paní Radovská – nové stavební pozemky pro RD na Pelíkovicích před bývalou školou).

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500