Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 1130 m2 v k.ú. Pelíkovice paní Lence Geckové za účelem výstavby RD, prodej pozemku č. 1201/2 o výměře 711 m2 v k.ú. Pelíkovice panu J. Kracíkovi, oběma za cenu 246,– Kč/m2 a prodej pozemku č. 1100/5 o výměře 962 m2 v k.ú. Pelíkovice panu M. Šolcovi za cenu 100, Kč /m2. Zastupitelstvo dále rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 500 m2, částí pozemku č. 4 o výměře 60 m2 a č. 5 o výměře 110 m2 a části pozemku č. 342 o výměře cca 400 m2 a č. 241 o výměře 410 m2, všechny v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl uzavření smlouvy o právu k provedení stavby Retenční nádrže na pozemku č. 342 a č. 241 se spol. TRW Automotive Czech, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvo rovněž schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro p. J. Jindru na pozemek č. 1163/1 ve věci zřízení kanalizační přípojky k RD č.p. 900 v k.ú. Rychnov a rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby „Zatrubněním uličního rigolu v ul. Ještědská na pozemku č. 644“ s panem Janem Polachem z důvodu zřízení vstupu na pozemek RD č.p. 845. Zastupitelstvo také uložilo MěÚ připravit způsob údržby dosud neudržovaných pozemků v majetku města, které sousedí s nemovitostí jiných vlastníků.

Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinnost souvisejících s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ul. Truhlářská a U Potůčku se spol. SVS, a.s. Teplice. Zastupitelstvo uložilo starostovi zahájit jednání o převodu části pozemků města Rychnova č. 248, 342 a 241 s podmínkou, že Povodí Labe převezme do své správy nové koryto toku Mohelky s břehovým opevněním, avšak bez výustních objektů, opevnění kolem nich a stabilizačního prahu pod lávkou. (Vše souvisí se stavbou retenční nádrže TRW Automotive a rekonstrukcí jejich kanalizace.)

Zastupitelstvo uložilo MěÚ pořídit vizualizaci navrhovaného stavu vodní nádrže v ul. Rádelská („Nové koupaliště“) a předložit ji zpět zastupitelstvu s návrhem financování jednotlivých etap opravy nádrže v následujících letech.

Zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 100.000,– Kč v kapitole Silnice, částky 58.000,– Kč na úhradu faktur za opravy hasičské zbrojnice, částky 370.000,– Kč vč. DPH na opravu fasády na restauraci Beseda a částky 640.000,– Kč vč. DPH na výměnu střešního pláště na objektu bowlingu (stavební součást areálu Beseda). Na závěr finančního bloku schválilo rozpočtové opatření č. 6, vzalo na vědomí „Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2016 a schválilo závěrečný účet města za rok 2016 a účetní závěrku města k 31.12.2016 a vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou K KREDIT s.r.o.

Po diskuzi zastupitelstvo uložilo MěÚ předložit variantní řešení komunikační platformy sloužící pro komunikaci města s občany (jednání bylo o vhodnosti a výhodnosti aplikace „mobilní rozhlas“). Zastupitelstvo těsným poměrem odsouhlasilo vícepráce na opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616 související s havarijním stavem nábřežní zdi. Jednalo se o částku 91.426,96 Kč bez DPH. Zároveň pověřilo starostu učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto nákladů s Krajskou správou silnic LK a Povodím Labe.

Zastupitelstvo neschálilo žádost společnosti BEZMEZER o.p.s o finanční příspěvek ve výši 120.000,–Kč, neboť nebyla podaná dle podmínek Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti. (Grantový program má závazná pravidla a je vyhlašován vždy před začátkem příslušného roku. Spolek Bezmezer bohužel svou žádostí reagoval až na přidělené granty, respektive na grant, přidělený rodinnému centru Klubíčko.)

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500