Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Pelíkovice manželům Šitinovým a části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 rovněž v k.ú. Pelíkovice paní E. Brodské, v obou případech za standardní cenu 246,– Kč za m2. Dále schválilo prodej pozemku č. 1055/94 v k.ú. Rychnov manželům Malachovým za účelem výstavby RD. Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1, pozemku č. 1201/2 a pozemku č. 1100/5, všechny v k.ú. Pelíkovice. Zastupitelstvo uložilo MěÚ zajistit demolici objektu č.p. 87 a připravit návrh na rozparcelování pozemků č. 491, 492, 493 a 494 v k.ú. Rychnov na minimálně tři stavební parcely. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci vybudovaného NTL plynovodu včetně přípojek v ulici Požárnická pro společnost GasNet, s.r.o. Ve věci žádosti o koupi pozemku pro účel rozšíření zahrady uložilo zastupitelstvo MěÚ předložit na další zasedání stanovisko stavebního úřadu k zastavitelnosti pozemku č. 1163/1 v k.ú. Rychnov rodinným domem. Na základě doporučení rady rozhodlo zastupitelstvo prodat cisternový požární automobil TATRA T148 společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. za cenu 201.000,–Kč. Z finančních záležitostí schválilo zastupitelstvo převod prostředků v rámci § 3319 z pol. 5901 na pol. 5041 částku 40.000,–Kč a na pol. 5169 částku 100.000,–Kč (pouze účetí přesun prostředků na Rychnovské slavnosti do správné kolonky), dále schválilo rozpočtové opatření č. 5. a uvolnění částky 775.000,– Kč na dokončení západní části náměstí. Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji nově vybudovaného vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ulici Požárnická Severočeské vodárenské společnosti za cenu 61.425,–Kč bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo o dokončení projektu Dostavby víceúčelového sportovního areálu (II. Etapa), bez veřejného osvětlení a uložilo MěÚ připravit výběrové řízení na zhotovitele. Zastupitelstvo ukládá MěÚ předložit seznam čestných občanů města a zároveň schválilo finanční odměnu ve výši 20.000,–Kč Mgr. Jindřichu Kurfiřtovi za jeho celoživotní práci na sběru historických podkladů a práci na kronice města Rychnova. Zastupitelstvo rozhodlo o delegaci starostky města Hodkovic Bc. Markéty Khauerové k jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti dne 15. 6. 2017. Zastupitelstvo rozhodlo, že město i v zimní sezóně 2017/2018 zajistí provoz lyžařského vleku. Zastupitelstvo města schválilo využití finančních prostředků ve výši 160.000,–Kč na předcházení tvorby bioodpadu a jeho svozu a uložilo radě města připravit vhodná opatření naplnění záměru (šlo zřejmě o reakci na neúspěch při snaze získat dotaci na kompostéry pro domácnosti).

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500