Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Z majetkoprávních úkonů zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce pozemku č. 3012 ve věci přeložky podpěrného bodu VN u silnice I/65 k.ú. Rychnov, dále rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 v k.ú. Pelíkovice a revokovalo usnesení č. 53/03/17 (březnový prodej pozemku na Pelíkovicích za nezvykle nízkou cenu). Ve věci prodeje pozemku z usnesení 53/03/17 uložilo MěÚ připravit přehled uskutečněných prodejů pozemků na Pelíkovicích za období posledních 5 let. Zastupitelstvo také rozhodlo o zveřejnění nabídky prodeje hasičského automobilu CAS TATRA 148 a to obálkovou metodou s minimální možnou nabídkou 140 tis. Kč. Automobil bude prodán zájemci, který předložil nejvyšší nabídku. Vyhodnocení nabídek svěřilo zastupitelstvo ra­dě.

Zastupitelstvo pověřilo Bc. Tomáše Levinského funkcí kontaktního zastupitele s Oddělením územního plánování Magistrátu města Jablonce n.N. ve věci vykonávání územně plánovací činnosti pro město Rychnov (po odchodu Ing. Müllerové, která disponovala příslušnou odbornou způsobilostí, z městského úřadu vykonává pro Rychnov územně plánovací činnost MMJN).

Zastupitelstvo uložilo MěÚ aktualizovat cenovou nabídku na restaurování rohanského erbu v průčelí kostela a prověřit spolufinancování z prostředků Jabloneckého děkanství, resp, rychnovské farnosti, která je jeho majitelem.

Z finančních záležitostí zastupitelstvo schválilo podporu ve formě finančního daru ve výši 13.610,–Kč, v rámci financování hospice sv. Zdislavy pro rok 2017 (výše podpory je dána dlouhodobým závazkem a odvisí od počtu obyvatel), schválilo rozpočtové opatření č. 4 a rozhodlo navýšit rozpočet o 170.000,–Kč na zabezpečení objektů mateřské školy. Zastupitelstvo

Zastupitelstvo rovněž uložilo MěÚ přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovišti Zálesí (toto usnesení nejspíš bylo vyvoláno probíhající debatou o dokončení areálu).

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500