Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou, radnice

Zastupitelstvo schválilo prodloužení lhůty k získání kolaudačního souhlasu na bytový dům „Mlýnská" do 31.12.2018 a uložilo starostovi města uzavřít dodatek č. 3 ke kupní smlouvě ze dne 17.10.2008 se společností Mlýnská s.r.o. Z majetkoprávních úkonů zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce ve věci přeložky kabelové vedení NN v Nádražní ulici (dopravní terminál), ve věci kabelové přípojky nn k hasičské zbrojnici a ve věci kabelové přípojky NN v Kokonínské ulici k navrhované novostavbě RD, dále schválilo uzavření smluv o prodeji vodovodní a kanalizačních přípojek (dešťová a splašková) v ul. Požárnická (prodej majitelům stavebních pozemků pod hřištěm), prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov za účelem výstavby RD manželům Koškovým (tento atypický prodej byl schválen již v únorovém zastupitelstvu, ale zřejmě z technických důvodů bylo nutno usnesení revokovat a prodej schválit znovu), prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú Pelíkovice za cenu 40,–Kč / m2 z důvodu svažitého profilu pozemku a jeho zatížení trativody a historickou navážkou (neobvykle nízká cena, usnesení bylo zrevokováno hned na následujícím jednání zastupitelstva dříve, než se prodej mohl uskutečnit), zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1055/94 o výměře cca 1512 m2 v k. ú. Rychnov a uzavření kupní smlouvy o prodeji plynárenského zařízení NTL DN 160 délky 38,4 m a 2 ks přípojek DN 50 délky 9,9 m v ul. Požárnická společnosti GasNet, s.r.o. V souladu s vyhlášeným Grantovým programem spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově pro rok 2017 rozhodlo zastupitelstvo poskytnout dotaci žadatelům TJ SPARTAK – 365.000,– Kč, myslivecké sdružení Dolina – 46.000,– Kč, rodinné centrum Klubíčko – 120.000,– Kč, Mgr. Haně Zemínové – 22.000,– Kč, Zahrádkářskému spolku – 30.176,– Kč, Oblastnímu sdružení dobrovolných hasičů Frýdštejn – 6.000,– Kč, aktivitě Cvičení s dětmi – 8.000,– Kč a tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna – 60.000,– Kč. Současně uložilo finančnímu výboru zahrnout do dalšího rozpočtového opatření částku 7.176,– Kč jako navýšeni celkové částky určené na grantový program města. V rozpočtové oblasti zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 116.000,– Kč na uhrazení nejvyššího podání dražeb podílů nemovitosti Lužická 87, částky 185.000,– Kč na opravu podlahy na kulturním sále Tovární 68, částky 675.000,– Kč na opravy silnic a částky 380.000,– Kč vč. DPH na nutné opravy bytového hospodářství. Zastupitelstvo města také schválilo realizaci akce „Úprava chodníku u č.p. 171" a rozhodlo vyčlenit pro tuto akci částku 160.000,– Kč, schválilo uvolnění celkové částky 300.000,– Kč na statické zajištění opěrné zdi v čp. 495 a rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 7.500 Kč, na provoz sociálních služeb pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Na závěr finančních úkonů schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 3. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu se společností JABLOTRON ALARMS a.s. a tím přijetí peněžitého daru ve výši 19.063,–Kč na modernizaci vybavení hasičské zbrojnice a darovací smlouvu se společností ALFASPED LOG1STIK s.r.o. a tedy přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,–Kč na nákup rehabilitačních prvků pro seniory. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, o.p.s. Zastupitelstvo neschválilo podnět č. XIX na změnu územního plánu (rozšíření stavebních pozemků na Dolní Dobré Vodě jižním směrem k lesu).

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500