Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Usnesení z jednání tohoto zastupitelstva bylo na úřední desce kompletně zveřejněno až 7.března. Důvodem byla snaha alespoň trochu utajit byť veřejné rozhodnutí zastupitelstva, kterým stanovilo limit pro elektronickou dražbu části nemovitosti Fliťarových č.p. 87 v Lužické ulici. V tomto chronologickém přehled budu uvádět jen stručný „laický“ popis přijatých usnesení. Kompletní přehled usnesení bude vložen do příloh nebo samostatného blo­ku.

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 311 o výměře cca 370 m2 v kú.. Rychnov, části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Pelíkovice a pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov (zde byla trochu předčasně schválena kuriózní podmínka výstavby s kolaudací do roku 2034 – je otázka, zda za 17 let ještě bude taková podmínka vymahatelná). Protože to možná ještě v kronikách nebylo uvedeno, upřesňuji, že tzv. „zveřejnění úmyslu“ prodeje nemovitého majetku je u obcí nezbytnou podmínkou následujícího projednání nakládání s tímto majetkem. V roce 2017 platí, že úmysl musí být zveřejněn alespoň 15 dní před vlastním projednáním.

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcných břemen s panem Jiřím Koškem ve věci zřízení kanalizační přípojky k ČOV na pozemku 308/8 v k.ú Rychnov, se společností GasNet, s.r.o. ve věci umístění STL přípojky k RD Mlýnská 571 a se společností SVS, a.s. ve věci zřízení kanalizačního řadu Lužická – Údolní.

Zastupitelstvo města schválilo podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově pro rok 2017“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.

Zastupitelstvo města schválilo zapojení do projektu „Mikroregion Jizerské hory – Městský kamerový dohlížecí systém“ (dotační projekt z Programu prevence kriminality MV ČR, který nakonec nebyl podpořen a tedy ani realizován).

Zastupitelstvo města rozhodlo o účasti v elektronické dražbě spoluvlastnických podílů nemovitosti čp. 87 včetně příslušných parcel v Lužické ulici. (Smyslem odkupu bylo zbourání zdevastované chalupy, vyčištění pozemku od ekologické zátěže a následné připojení k dalším stavebním pozemkům města.) Zastupitelstvo pověřilo starostu účastí v dražbě a stanovilo horní hranici nabízené ceny na 300.000,– Kč. \(Kvůli tomuto limitu bylo usnesení zveřejněno až v březnu po skončení dražby.)

Zastupitelstvo města schválilo dvě rozpočtová opatření, přičemž první se týkalo ještě roku 2016.

Podle zažitých pravidel tzv. „červených položek“, kdy si při schvalování rozpočtu zastupitelstvo vymíní ještě schválení konkrétních výdajů, schválilo zastupitelstvo uvolnění částky 1.512.000,– Kč na dokončení akce přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice a dále uvolnění následujícího objemu financí: z § 2212 (Silnice) 200.000,– na provádění zimní údržby, opravu a doplnění dopravního značení, na projektovou dokumentaci, vytyčení, zaměření a další drobné služby; z § 3631 (Veřejné osvětlení) 150.000,– na údržbu veřejného osvětlení; z § 3612 ( Bytové hospodářství ) 300.000,– Kč na opravy a havárie, 205.000,– Kč na uhrazení DPH v přenesené daňové povinnosti (DPH platí objednatel) za 4. čtvrtletí roku 2016, 100.000,– Kč na nákup materiálu (plot, svody, beton atd.) a 39.000,– Kč na zaúčtování zápočtu pekařství Šumava proti nájmu v budově radnice; z § 3613 (Nebytové hospodářství – Beseda) 40.000,– Kč na opravy a havárie, 140.000,– Kč na DPH za 4. čtvrtletí 2016; z § 5512 (Požární ochrana) 25.000,– Kč na opravy a havárie.

Zastupitelstvo města prodloužilo firmě Machala termín ke splnění podmínek uzavření kupní smlouvy na dům č.p. 460 v Nádražní ulici (rozhodnutí o povolení k předběžnému užívání nejméně jedné bytové jednotky v domě a oprava vnějšího pláště), a to nejpozději do 2.9.2017.

Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu se společností JABLOTRON ALARMS na darování výrobků JA-100 pro zabezpečení hasičské zbrojnice v hodnotě 40.922,20 včet­ně DPH.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 28.12.2016 a doporučilo radě města upravit směrnici č. 1/2015 v souladu se závěry kontrolního výboru a dále ukládá MěÚ zapracovat do návrhu zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnov u Jbc. předkupní právo ve prospěch města.

Zastupitelstvo města schválilo podnět č. I, IV, XI, XII, XVI, XVII a XVIII ke změně platného územního plánu. (Podrobněji se o územním plánu, jeho smyslu a požadavcích na jeho změny rozepíšu na jiném místě.)

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500